เนื้อหา

 • รับโอน/ย้ายพนักงาน
 • รับโอนย้ายพนักงานเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับ  2-5  ติดต่อ  05-4836-9230
 • “พักเที่ยง เบิกบาน ยินดีให้บริการงานด้านภาษี”
 • เทศบาลตำบลเสริมซ้าย ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
 • ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเสริมซ้าย
 • วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง)
 • ҉       ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี     ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. – 30 เม.ย. 2557
 • ҉       ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน          ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. – 28 ก.พ. 2557
 • ҉       ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี                             ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. – 29 มี.ค. 2557
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระภาษีประเภทต่างๆ ดังนี้

∞ภาษีโรงเรือนและที่ดิน∞       ภาษีบำรุงท้องที่∞      ภาษีป้าย∞

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 •      ผู้รับใบอนุญาตประกอบการค้าต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯภายในกำหนด    30         วันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต ฯหากผู้ประกอบการค้าที่มาขอต่ออายุใบอนุญาตรายใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดเวลาจะต้องเสียค่าปรับอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ
 • เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ติดต่อ
 •        1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 •        2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดการชำระภาษีได้ที่
 •        กองคลัง   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลเสริมซ้าย
 •        โทรศัพท์ 054-836230 ต่อ 12   โทรสาร 054 – 836230 ต่อ 14

 

งานกิจการสภา

 

Breadcrumbs