ผู้สมัครรับเลือกตัั้งนายกฯ และ สท.

เนื้อหา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 เมษายน 2557 โปรดไปเลือกตั้ง นายกฯ และสมาชิกสภาฯ ทต.เสริมซ้าย

 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เขต 1

 

 

 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เขต 2

 

 

 

- รับจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกเปลี่ยนแปลงกิจการตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

    ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์

    ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลธุรกิจ

- ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลเสริมซ้าย  เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารได้ที่

ทต.เสริมซ้าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หากไม่ชำระค่าธรรมเนียม ดังกล่าวข้างระวางโทษตามที่กฏหมายที่กำหนด

-กำหนดการชำระภาษีประจำปี

-เทศบัญญัติตำบลเสริมซ้าย เรื่องกิจการที่เป็นอันรายสุขภาพ พ.ศ. 2554 อ่านเพิ่มเติม